Lietuviškai English

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras

Įmonės kodas 168290365 Ne PVM mokėtojas
Pergalės g. 1, LT-83159, Pakruojis
Tel./faks. (8 421) 61 213 

Mob. 8 616 10 765 

El. paštas: info@pakruojovic.lt  

Projektai


Viešosios įstaigos Pakruojo verslo informacijos centro (pagal 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos  3–iąjį kvietimą) projekto LLIII-175 „Competitive Entrepreneurship By Lifelong Learning And Business Cooperation" („Konkurencingas verslas, pagrįstas mokymusi visą gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“) įgyvendinimui skirtas finansavimas – 29969,00 EUR.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių (nuo 2011 m. rugsėjo iki 2013 m. vasario).

Projekto tikslas – skatinti konkurencingą verslumą Latvijos ir Lietuvos pasienyje taip, kad būtų išvengta kliūčių jo plėtrai, verslo aplinkos aktyvinimui ir suteikti subalansuotų sprendimų bendradarbiavimui mokymosi visą gyvenimą įstaigose ir įmonėse.
Pareiškėjas – Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales Plānošanas reģions).

Projekto partneriai: Pakruojo verslo informacijos centras,  Kurzemės regiono administracija, Duobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras, Jelgavos savivaldybė, Rundalės savivaldybė, Joniškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, Šiaulių regiono plėtros agentūra, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Liepojos universitetas, Talsi suaugusiųjų švietimo centras, Ventspilio universitetas kolegija, Kuldigos savivaldybė, Kauno Technologijos universitetas.

 Projekto aprašymas. Projektas bus įgyvendinamas trijuose Latvijos ir Lietuvos regionuose – Žiemgaloje, Kurzeme ir Šiaurės Lietuvoje. Pagrindinės problemos yra sunki ekonominė padėtis ir aukštas nedarbo lygis pasirinktose srityse. Visa tai lėmė mažas verslumo aktyvumas, pasyvios ir nedidelės mokymosi visą gyvenimą centrų techninės galimybės tarnauti verslo poreikiams, neaktyvi verslo aplinka. Bus plėtojama veikla aktyvinti verslininkus.

 

         

KURKIME ATEITĮ DRAUGE !
                       
2006 m. sausio 2 d. – 2007 m. gruodžio 28 d. VšĮ Pakruojo verslo informacijos centras vykdė projektą "Verslo paramos sistemos gerinimas Pakruojo rajone"  finansuojamą iš  Europos Sąjungos  Struktūrinių  fondų lėšų, pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.2 priemonę. 

Projekto "Verslo paramos sistemos gerinimas Pakruojo rajone" vykdymo išlaidoms padengti buvo skirta iki 171506,25 Lt paramos, paramos intensyvumas iki 95,91 proc. 

Projekto tikslas – gerinant verslo paramos sistemą prisidėti  prie palankios verslo aplinkos kūrimo Pakruojo rajone.

Įgyvendinant  projektą  buvo vykdomi viešieji  pirkimai paslaugoms bei įrangai įsigyti; sukurtas informatyvus internetinis tinklapis www.pakruojovic.lt, kuriame Pakruojo rajono verslininkai gali rasti naudingos verslo informacijos, įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga.  Tinklapio bei įsigytos įrangos pagalba, yra sudaryta galimybė skleisti informacinių technologijų privalumus  ir skatinti informacinių technologijų diegimą rajono SVV įmonių  tarpe. Projekto metu buvo išleisti šeši numeriai po 1000 egz. verslo informacinių  leidinių  kuriuose talpinama informacija apie vykdomą projektą,  verslo situaciją rajone,  sėkmingi verslo pavyzdžiai, informuojama apie paramą verslui. Gerosios verslo patirties sklaidos pagalba buvo kuriamas multiplikatoriaus efektas. Informacija apie viešųjų paslaugų verslui naudą įtakoja Pakruojo verslo informacijos centro efektyvesnę veiklą. Tinklapio pagalba plėtojamas interaktyvus bendradarbiavimas tarp verslininkų ir Pakruojo verslo informacijos centro. Tai padeda kurti palankią aplinką verslui, plėtojant verslo infrastruktūrą ir įtakoti rajono ekonominės situacijos gerėjimą.  Projekto pabaigoje, projekto viešinimui ir Pakruojo rajono verslo aplinkos pristatymui, išleistas 500 egz. tiražu leidinys. Leidinys išplatintas  SVV subjektams, fiziniams asmenims ketinantiems pradėyi verslą, potencialiems investuotojams, besidomintiems Pakruojo rajono verslo aplinka.

Pagrindiniam tikslui pasiekti projekto įgyvendinimo  laikotarpiu įgyvendinti šie uždaviniai:

  1. VšĮ Pakruojo verslo informacijos centro teikiamos paslaugos verslui tapo geresnės  ir kompleksiškesnės (įrengta moderni informacinių technologijų paslaugų teikimo bazė).
  2. VšĮ Pakruojo verslo informacijos centro verslo informacijos sklaidos sistema tapo geresnės (sukurtas tinklalapis, išleisti  6 informaciniai sklaidos leidiniai, leidinys, skirtas projekto viešinimui  ir verslo aplinkos pristatymui).
  3. Sudarytos sąlygos interaktyviam bendravimui tarp VšĮ  Pakruojo verslo informacijos centro ir Pakruojo rajono verslininkų.  

Įgyvendinti uždaviniai prisideda prie verslo paramos sistemos gerinimo, palankios verslo aplinkos kūrimo. Palanki verslo aplinka sudaro sąlygas naujų įmonių steigimuisi, verslo plėtrai.  

              


Projektą dalinai finansuoja
Europos Sąjungos  PHARE programa


Projektas "Šiaulių  apskrities viešųjų  verslo paslaugų teikėjų  gebėjimų stiprinimas didinant paslaugų kokybę, įvairovę  ir prieinamumą" 

Projekto trukmė –- 2004 m gruodis – 2005 m. rugsėjis

Projekto pareiškėjas  yra VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius.

Projekto partneriai: VšĮ Pakruojo verslo informacijos centras, VšĮ Kelmės  rajono verslo informacijos centras, VšĮ Šiaulių  rajono verslo informacijos centras, VšĮ Akmenės rajono turizmo ir verslo informacijos centras.

Projekto tikslas –  skatinti verslo plėtrą Šiaulių  apskrityje, stiprinant verslo paramos institucijų gebėjimus  – didinant jų teikiamų  paslaugų  kokybę, įvairovę  ir prieinamumą.  Projektas prisidės prie verslo plėtros skatinimo  Lietuvoje, stiprindamas verslo paramos institucijų gebėjimus  teikti kokybiškas ir prieinamas paslaugas, bei pakels jų kompetenciją verslo plėtros projektų inicijavimo, rengimo ir valdymo srityje, teikiant verslo paslaugas privačioms  bendrovėms ir besirengiant naudotis Europos Sąjungos  struktūrinių fondų parama.

GRĮŽTI