Lietuviškai English

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras

Įmonės kodas 168290365 Ne PVM mokėtojas
Pergalės g. 1, LT-83159, Pakruojis
Tel./faks. (8 421) 61 213 

Mob. 8 616 10 765 

El. paštas: info@pakruojovic.lt  

Informacija verslininkui

 Šalies regionų mažųjų ir vidutinių įmonių inovacijoms skatinti – beveik 20 mln. eurų ES investicijų

 Ūkio ministerija, siekdama skatinti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijas į inovatyvios gamybos ir inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą, kviečia pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Regio Invest LT+“. Finansavimui gauti pagal šią priemonę numatomi du kvietimai teikti paraiškas. Pirmuoju kvietimu gamybos įmonėms, t. y. MVĮ, kuriančioms naujus gamybos pajėgumus, ir antruoju kvietimu paslaugų teikimo įmonėms, t. y. MVĮ, kuriančioms naujus paslaugų teikimo pajėgumus, numatoma skirti po 9,586 mln. eurų.

„Priemonė „Regio Invest LT+“ suteikia galimybę mažosioms ir vidutinėms įmonėms diegti moderniąsias technologijas, pritaikyti esamus ir naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti ir paslaugoms teikti. Šios investicijos sudarys sąlygas įmonių darbo našumui didinti, sparčiau vystytis ir ekonomiškai augti Lietuvos regionams“, – ministerijos pranešime cituojamas ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pasak ūkio ministro, priemone „Regio Invest LT+“ taip pat skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir diegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose. Šia priemone siekiama užtikrinti ir šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.

Pagal priemonę „Regio Invest LT+“ pareiškėjai – mažosios ir vidutinės įmonės be partnerių. Finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 1,5 mln. eurų. Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes. Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

Juridiniai asmenys, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai ; http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantys-kvietimai ;  www.lvpa.lt

ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2017 m. kovo 10 dienos.

Iš viso pagal priemonę „Regio Invest LT+“ per 2014–2020 m. numatoma investuoti 86,9 mln. eurų ES investicijų.

Detaliau, nuoroda: http://www.verslilietuva.lt/lt/naujienos/naujienos/salies-regionu-mazuju-ir-vidutiniu-imoniu-inovacijoms-skatinti-beveik-20-mln-euru-es-investiciju/571?utm_campaign=Versli%2BLietuva%2BNaujienlai%25C5%25A1kis%2B2016-11-09_5822d275597ed720380ee02b&utm_medium=email&utm_source=newsletter


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+ “ Nr. 3 (paslaugų teikimo įmonėms)Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-03

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) investicijas į inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą ir taip sudaryti sąlygas augti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis Lietuvos regionams ir jiems ekonomiškai augti.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

 Remiamos veiklos

Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus paslaugų teikimo pajėgumus naujoms ir esamoms paslaugoms teikti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat bus siekiama užtikrinti paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.

Galimi pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ): paslaugų teikimo įmonės, kuriančios naujus paslaugų teikimo pajėgumus. Partneriai negalimi.

Pareiškėjų tipai

  • Verslas

 Projektų atrankos būdas - Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@lvpa.lt.  Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 10 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017 m. kovo 10 d. 14:45.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu info@lvpa.lt iki 2017 m. kovo 10 d. 14:45.

Informacijos šaltinishttp://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-regio-invest-lt-nr-3-paslaugu-teikimo-imonems


 Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.3.1-IVG-T-410 „Parama darbui“ Nr. 07.3.1-IVG-T-410-01

Finansavimo tikslas

Sudaryti palankesnes sąlygas gyventojų užimtumui teikiant finansines paskatas darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis.

Finansuojamos veiklos

  • Užimtumas ir socialinė sanglauda

Remiamos veiklos

Finansinių paskatų (kompensuojant darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalį) darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis (pirmą kartą įsidarbinusiems asmenis nuo 18 iki 29 metų ir įsidarbinusiems vyresniems negu 54 metų asmenis), teikimas.

Galimi pareiškėjai

Viešieji ar privatūs juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), juridinių asmenų filialai ar atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla.

Pareiškėjų tipai

  • Verslas
  • Viešasis sektorius

Projektų atrankos būdas - Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su priedais teikia ją raštu įgyvendinančiajai institucijai vienu iš šių būdų:

-atsiųsti registruotu paštu,

-įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens,

- pristatyti pašto kurjerio,

-elektroniniu paštu paramadarbui@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

 Paraiškos pateikimo terminas  2019-02-28 15:30

Informacijos šaltinis: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-nr-07-3-1-ivg-t-410-parama-darbui


Priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ kvietimas teikti paraiškas, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836

Finansavimo tikslas

Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Finansuojamos veiklos

  • Energijos taupymas ir renovacija

Remiamos veiklos

AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Galimi pareiškėjai

Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus , kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).

Pareiškėjų tipai

  • Verslas

Projektų atrankos būdas - Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas 

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštuinfo@lvpa.lt. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017-01-25 16:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017-01-25 16:00 val.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštuinfo@lvpa.ltiki 2017-01-25 16:00val.

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.


 

GRĮŽTI