Lietuviškai English

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras

Įmonės kodas 168290365 Ne PVM mokėtojas
Pergalės g. 1, LT-83159, Pakruojis
Tel./faks. (8 421) 61 213 

Mob. 8 616 10 765 

El. paštas: info@pakruojovic.lt  

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

Modernizavimo programa

Pakruojo verslo informacijos centras įgyvendina Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Pakruojo rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą.

Programos pagrindas - Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas bei įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai.

Pagrindiniai programos įgyvendinimo etapai:

1. Namo investicijų plano rengimas;

2. Namo investicijų plano tvirtinimas;

3. Paskolos investicijų plano įgyvendinimui patvirtinimas;

4. Lėšas skolinasi savivaldybės paskirtas Programos administratorius, o ne būsto savininkai;

5. Viešųjų pirkimų organizavimas. Rangovo atranka. Techninio prižiūrėtojo atranka;

6. Projektavimas. Rangos darbai. Techninė priežiūra;

7. Atsiskaitymas už atliktus darbus;

8. Paskolos ir palūkanų dengimas.

Namo atnaujinimo metu galimi atlikti rangos darbai:

1. Valstybės remiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės:

a) Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (šilumos punkto, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose)

b) Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

c) Stogo šiltinimas

d) Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas

e) Balkonų ar lodžijų įstiklinimas

f) Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų keitimas

g) Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas

h) Rūsio perdangos šiltinimas

i) Liftų atnaujinimas (modernizavimas)

2. Kitos namo atnaujinimo priemonės, kurioms gali būti suteikiamas lengvatinis kreditas: a) Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, kt.) atnaujinimas ar keitimas

b) Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas

c) Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas)

Kaip tapti programos dalyviu

1. Jei jūsų namas turi parengtą investicijų planą, bet ankstesniame susirinkime namo savininkai nepritarė jo atnaujinimui  – reikia pateikti laisvos formos prašymą Pakruojo verslo informacijos centrui, kad būtų pakartotinai organizuojamas susirinkimas.

Prašymą turi pasirašyti daugiau nei pusė namo butų savininkų.

Atkreipiame dėmesį, kad paskelbus susirinkimo datą ir negalint dalyvauti susirinkime, buto savininkas gali atvykti į Pakruojo verslo informacijos centrą ir balsuoti 2 savaites iki susirinkimo dienos, balsas bus užskaitomas kaip dalyvaujančio susirinkime.

Jei pakartotiniame susirinkime dauguma butų savininkų pritaria namo atnaujinimui, Pakruojo verslo informacijos centras rūpinasi banko paieška, rangovų, techninių prižiūrėtojų įsigijimu, taikant viešųjų pirkimų įstatymų nuostatas.

2. Jei jūsų namas neturi parengto investicijų plano  – reikia pateikti laisvos formos prašymą Pakruojo verslo informacijos centrui, kad būtų organizuojamas pirminis susirinkimas.

Prašymą turi pasirašyti daugiau nei pusė namo butų savininkų (jei namas administruojamas UAB „Pakruojo komunalininkas“ arba VšĮ „Valdresta“) arba bendrijos pirmininkas (jei namas bendrija ir bendrija yra svarsčiusi klausimą namo atnaujinimo, kartu pateikiamas ir bendrijos susirinkimo protokolas).

Pirminio susirinkimo tikslas – supažindinti gyventojus su daugiabučių namų atnaujinimo programa ir sąlygomis bei priimti sprendimą dėl investicijų plano rengimo.

Atkreipiame dėmesį, kad sprendimas rengti investicijų planą nėra lygus sprendimui atnaujinti daugiabutį. Sprendimas atnaujinti daugiabutį vardiniu balsavimu priimamas tvirtinant investicijų planą, todėl butų savininkai turėtų aktyviai dalyvauti visuose organizuojamuose susirinkimuose.

GRĮŽTI